การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 12 เดือน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำหนดให้โรงเรียนในสังกัด เข้าไปประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com/main.php  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2561 หลังจากนั้น สพฐ.จะปิดระบบ และเปิดให้ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาฯเข้าไปรับรอง ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2561 เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ตัวชี้วัดที่ 4.2.9  ภาพรวมของเขต จึงให้ทุกโรงเรียนเข้าไปประเมินตนเองให้ทันตามกำหนดเวลา เกณฑ์การประเมินแต่ละด้านแต่ละตัวชี้วัดไม่ควรต่ำกว่าการประเมินเมื่อรอบ 9 เดือน (ฝากคุณครูที่รับผิดชอบตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยคลิ๊กส่งข้อมูล) หากมีข้อซักถาม โทร 081 864 7350 ศน.วีรศักดิ์  มลิจาร  ขอบคุณครับ

bd45ee8e4ad59131c51c19bd70683e740 

ติดต่อเรา