การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการสร้างภูมิคุ้มใกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว1365 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยให้ส่งภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

dg

ติดต่อเรา