กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

โรงเรียนบ้านด่าน(ราฎรบำรุง) เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ได้รับเกียรติแสดงพิธีเปิดในชื่อชุด “ฟ้อนโปงลาง”

ติดต่อเรา