เรียนรู้วิถีพอเพียง..ตามรอยพ่อหลวง

24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ได้นำคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “ผูกโลกสร้างสามัคคี ทำความดี เพื่อพ่อหลวง” ในโครงการ โคกหนองน้ำ โมเดล จ.สระแก้ว ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ชมจันทร์ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในการนี้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้านการเกษตร อาทิเช่น การดำนาปลูกข้าว การเลี้ยงไก่ การปลูกผัก รวมถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

————ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ————-

  

ติดต่อเรา