ขอเชิญร่วมประกวดโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประกวดตามโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชปีที่ ๘ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทย รัก ภูมิใจในภาษาไทยและวรรณกรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ของ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ได้เปิดรับสมัครรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ www.intouchcompany.com , www.facebook.com/intouchstaion โทร ๐๒ – ๖๘๗ ๔๕๒๘

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1