พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรัยนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้บันได7ขั้น Q-SPACES Model. สู่ห้องเรียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้บันได7ขั้น Q-SPACES. Model สู่ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนต้นแบบ 9โรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับระบบการศึกษาไทยต้องก้าวสู่ “การศึกษา 4.0” ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา