รับสมัคร โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ด้วย สพฐ.โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สคล. ,มจร.,สสส.,เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน จัดทำโครงการครูดีไม่มีอบายมุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติปลอดอบายมุขและช่วยเหลือนักเรียนหรือผู้ปกครองให้ลด ละ เลิก และมีภูมิคุ้นกันปลอดอบายมุข เป็นแบบอย่างให้กับบุคลารกรทางการศึกษาทั้วประเทศ รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน จึงให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยเขียนใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ WWW.vitheebudha.com  รายละเอียดตามเอกสารใบสมัครตามที่แนบ

Delivery letter R 8 Year 2561

Good School R 8 year 2561

Good Teacher genertion 8 year 2561

 

ติดต่อเรา