การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) เพื่อใช้ในการ

สำรวจการจัดเก็บ รายงานข้อมูลสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด

และนำเข้าข้อมูลในระบบ CATAS ทาง www.catas.in.th โดยนำเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.1-14 ก.ย.61 

รายละเอียดการนำเข้าข้อมูลได้แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดการนำเข้าข้อมูล catas

ลิงค์เข้าเว็บ http://www.catas.in.th

ติดต่อเรา