ประชาสัมพันธ์โรงเรียนรับเสื้อTO BE NUMBER ONE 

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเสื้อ  TO BE NUMBER ONE  ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2)

1.โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง                                      12.โรงเรียนวนาสงเคราะห์

2.โรงเรียนบ้านนหองผักหนาม                                 13.โรงเรียนบ้านเขามะกา

3.โรงเรียนบ้านดอนดินแดง                                      14.โรงเรียนบ้านวังจั่น

4.โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง                                          15.โรงเรียนบ้านนาดี

5.โรงเรียนบ้านวังแดง                                               16.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์)

6.โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)                             17.โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง

7.โรงเรียนบ้านซับถาวร                                             18.โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

8.โรงเรียนบ้านเขาแหลม                                          19.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

10.โรงเรียนบ้านวังแดง

11.โรงเรียนเขาน้อยสามัคคี