การดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 1130 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ให้โรงเรียนรายงาน

การคัดกรองนักเรียน (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปีปัญหา) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

เนื่องจากมีโรงเรียนบางแห่งยังไม่ได้รายงานดังกล่าว ขอความร่วมมือให้โรงเรียน

ดำเนินการจัดส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวม สพป.ต่อไป

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน

ธรรมยานประยุต บ้านแก่งสีเสียด บ้านคลองผักขม บ้านคลองสำอางค์ บ้านคลองหมี บ้านคลองอุดมสุข บ้านท่ากะบาก

บ้านท่าระพา บ้านทุ่งหินโคน บ้านน้ำซับเจริญ บ้านเนินดินแดง บ้านเนินสวนอ้อย บ้านเนินสะอาด บ้านบะขมิ้น บ้านโป่งดาวเรือง

บ้านลุงพลู บ้านศาลาลำดวน บ้านหนองข่า บ้านหนองขี้เห็น บ้านหนองเตียน บ้านหนองผูกเต่า บ้านห้วย บ้านเหล่ากกโก วนาสงเคราะห์

วัดใหม่โพธิ์ทอง สามัคคีประชาสรรค์ บ้านเขาสามสิบ บ้านคลองเจริญ บ้านซับมะนาว บ้านท่าผักชี บ้านนา(สามัคคีวิทยา) บ้านเนินสายฝน

บ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) บ้านพระเพลิง บ้านวังรี บ้านใหม่ไทรทอง ทับทิมสยาม 05 บ้านคลองหาด บ้านชุมทอง บ้านซับถาวร

บ้านซับน้อย บ้านนาดี บ้านวังปืน บ้านวังยาง บ้านวังวน บ้านห้วยไคร้ มหาธิคุณวิทยา ชุมชนบ้านตาหลังใน บ้านคลองหินปูน บ้านคลองใหญ่

บ้านซับเจริญ บ้านดอนดินแดง บ้านด่านชัยพัฒนา บ้านวังแดง บ้านวังบูรพา บ้านหนองแก บ้านหนองผักหนาม บ้านใหม่สระบุรี วังจระเข้

วัดคลองตาสูตรสามัคคี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 บ้านคลองทราย บ้านคลองยายอินทร์ บ้านคลองอุดม บ้านไร่สามศรี

บ้านวังดารา บ้านวังทอง บ้านวังสำลี วังไผ่

ติดต่อเรา