การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ 2561

เชิญโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการถอดบทเรียน(ฺBest Practice)ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง(หนังสือสพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ.04153/ว1811 ลว 6 กรกฎาคม 2561

IMG_0001

ติดต่อเรา