การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

ด้วย สพฐ. ได้มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตครบทุกโรง(100%)ในปีงบประมาณ โดยสพป.สระแก้ว เขต 1 ได้มีประกาศรายชื่อโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ 2561 โดยมีประกาศรายชื่อโรงเรียนสุจริตเพิ่มในส่วนร้อยละ 30 จำนวน 44 โรงเรียน และร้อยละ 40 จำนวน 55 โรงเรียน 

และเชิญโรงเรียนสุจริตร้อยละ 30 และ 40 รวม 99 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน(เยาวชนไทยหัวใจ (strong) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ (หนังสือ สพป.สระแก้ว 1 ที่ ศธ. 04153/ว1813 ลว.6 กรกฎาคม 2561)

IMG

ติดต่อเรา