แจ้งแก้ไขรายงานผลการสอบ NT/O-NET

       แจ้งขอแก้ไข คะแนนการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตารางที่ 20 หน้า 67 และตารางที่ 21      หน้า 68-73 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางที่ 30  หน้า 85-86  ในส่วนของโรงเรียนที่ขาดหายไป 3 โรงเรียน      ภาคผนวก ต  ก่อนหน้า 155  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าสถิติสำหรับเขตพื้นที่ แยกตามสาระการเรียนรู้ ส่วนขนาดโรงเรียนในรายงานผลการสอบ NT ขออนุญาตไม่แก้ไข  เนื่องจากเป็นข้อมูลมาจากสำนักทดสอบ  และโรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลไปเอง ปี 2561 จะแจ้งไปที่สำนักทดสอบแก้ไขให้ต่อไป  (ไฟล์เอกสารการแก้ไขขึ้นไว้ใน Remote drive กลุ่มนิเทศฯ)

ติดต่อเรา