การยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ดังไฟล์แนบท้าย ด้วยสำนักงานสรรพากรจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพื่อใช้ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน สำหรับการดำเนินการขอให้ทางโรงเรียนดูได้จากรายละเอียด หนังสือที่แจ้ง ที่ ศธ 04153/ว.2360 ลงวันที่ 4 ก.ค.57  757210001

ติดต่อเรา