การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

   แจ้งโรงเรียนในสังกัด ขอให้ท่านพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 1 คน  ที่มีอายุตั้งแต่ 6-15 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 12 มกราคม 2562) และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  ทั้งนี้ หากพ้นวันที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผลงาน   รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว 1895 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561   

 เอกสารแนบ >>>>> หนังสือนำส่ง / หลักเกณฑ์ฯ / แบบประวัติ (เอกสารหมายเลข 1-3)

ติดต่อเรา