แจ้งโรงเรียนบ้านท่าผักชี/บ้านโคกน้อย/บ้านคลองเจริญสุข

        ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  จะดำเนินกิจกรรมการประกวดจดบันทึกรายงานประชุม บันทึกบัญชีและประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561  จึงแจ้งให้โรงเรียนเตรียมการประกวดและประเมินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  >>>>  หนังสือนำส่ง / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

ติดต่อเรา