การรับรายงานผลการสอบNT และ O-NET

แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับรายงานผลการทดสอบ NT และ O-NET พร้อมทั้งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบO-NET ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องศึกษานิเทศก์(ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา