ขอเชิญเที่ยวชม โรงละครไทยอลังการพัทยา

โรงละครไทย “อลังการ” นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งประกาศการขยายเวลาโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจำจังหวัดชลบุรี ในการแสดงของโรงละครที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๗  สำหรับโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานฝ่ายการตลาด โทร ๐๓๘ – ๒๕๖ ๐๐๗ และ ๐๘๙ – ๖๐๘ ๙๓๔๕

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1