ขนส่งจังหวัดมาแจกหมวกนิรภัย

 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

จากสนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว  กรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันพุธ  ที่ 2 มิย. 2557

ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู  ต. โคกปี่ฆ้อง  อ.เมืองสระแก้ว   จ.สระแก้ว

1

2

3

4

 

5

6

 

7

8

9

10

 

 

ติดต่อเรา