แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายลำดับรอง

แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2561 >>เอกสารแนบ ในลิงค์>> รายชื่อ

ติดต่อเรา