การรายงานข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในวังกัดทุกโรง ให้ รายงานข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา ทุกวันที่ 10 ของเดือน รายละเอียดตามหนังสือ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2358 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง + แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

ติดต่อเรา