พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา