รายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์

ขณะนี้สิ้นสุดการรับนักเรียน ตามปฏิทินการรับนักเรียน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอนุบาล 1 แล้ว

จึงขอความร่วมมือโรงเรียนทุกแห่ง รายงานผลการรับนักเรียน บนเว็บไซต์ http://210.1.20.11 โดยใช้รหัสผ่านเดิม

และศึกษารายละเอียดการกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กรณีมีปัญหาอุปสรรค กรุณาติดต่อผู้ประสานระดับ สพป.0898830947

กรณียังไม่มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ให้รายงานว่ายังไม่มีนักเรียนสมัคร แต่จำเป็นต้องเข้าไปรายงานทุกโรงเรียนไม่ว่าจะมี

นักเรียนมาสมัครหรือไม่ และให้รายงานการรับไว้เท่ากับจำนวนผู้สมัคร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา