การอบรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1733 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561) ส่งข้าราชการครู จำนวน 1 คน ระดับประถมศึกษาที่ยังไม่เคยอบรมโครงการกับ สพป.สระแก้ว เขต 1 ตามจุดเน้นทักษะการคิด ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน หนังสือราชการ

ติดต่อเรา