ขอเชิญคณะกรรมการผู้แทนครูสายผู้สอนและครูวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระเพลิงเข้าร่วมจัดทำข้อสอบอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง