การับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ (KTB Corperate Online)

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินเเบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation  e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงานโครงการ E-payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และมีเเรงผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล้กทรอนิกส์ นั้นกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธิปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง และการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามหนังสือที่อ้างถึง

         ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดส่งสำหรับการเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1จึงเเจ้งให้ข้าราชการเเละลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรอกแบบเเจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามแบบที่ส่งมาด้วย แล้วรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (ส่งภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561) บันทึก   กรอก(แบบเจ้งข้อมูลรับโอนเงิน)

ติดต่อเรา