การส่งเบิก / ส่งล้างหนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตัวอย่าง และขั้นตอน การส่งเบิก / ส่งล้างหนี้เงินยืม ในการเดินทางไปราชการอบรมคูปองครุให้ศึกษาและดำเนินการตามเอกสารแนบ เพื่อความสะดวกในการส่งเบิก / ล้างหนี้  01 02 03 04 05

 

 

 

 

ติดต่อเรา