ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ด้วย สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานดีเด่น สามารถส่งแบบฟอร์มเข้ารับการคัดเลือกได้ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 http://alumni-edkku.org/

ติดต่อเรา