แจ้งโรงเรียนรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเสื้อ TO BE NUMBER ONE ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2)

1.โรงเรียนซับถาวร

2.โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา)

3.บ้านลุงพูล

4.โรงเรียนบ้านโคกน้อย

5.โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า

6.โรงเรียนบ้นเขาเลื่อม

7.โรงเรียนบ้านวังทอง

8.โรงเรียนบ้านสี่แยก

ติดต่อเรา