แจ้งโรงเรียนรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเสื้อ TO BE NUMBER ONE ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ชั้น 2)

1.โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

2.โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

3.โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

4.โรงเรียนบ้านวังวน

ติดต่อเรา