ขอเชิญระกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อุบัติภัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น “โลกใสในจอสวย” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผู้สนใจสามารถส่งบทร่าง (Script) ภาพยนตร์สั้น พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวด หากโรงเรียนใดผ่านการพิจารณา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์ฯ เรื่องละ ๕,๐๐๐ บาท โดยส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา