จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

นายญาณวรุตม์  พิณสาย  ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าได้จักกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ได้รู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด อีกทั้งยังช่วยลดปัญาหาในชุมชน

ติดต่อเรา