โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้าร่วมกับ อสม. อบต. ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ฉีดพ่นยาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายไพรัตร์  สุขประเสริฐ ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า ร่วมกับ อสม. อบต. ผู้นำชุมชนหมู่บ้านได้เข้าฉีดพ่นยาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบริเวณเขตโรงเรียนบ้านหนองหว้า

ติดต่อเรา