แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560

ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยกรอกข้อมูลแสดงจำนวนและ ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป จำแนกตามระดับชั้น ตังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ 31 มีนาคม 2561  ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ที่ ศธ 04153/ว 925  ลงวันที่  9  เมษายน  2561  นั้น  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดที่ข้อมูลขาดหายและไม่สมบูรณ์  ตรวจสอบและเพ่ิมเติมข้อมุูลในลิงค์ https://goo.gl/J3GK5Z  ภายในวันที่  2  กรกฎาคม  2561

ติดต่อเรา