ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.set.or.th/phetecon

ติดต่อ สพป.สก.1