โครงการอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส.2560และกฎหมายลำดับรอง” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

ด้วยสำนักงานการคลังจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง’ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงขอให้ครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนเข้ารับ การอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โรงเรียนละ 1 ท่าน โดยเเจ้งรายชื่อตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ ฟอร์ม https://docs.google.com/spreadsheets/d/19_nam31UactrUV49KXn9zQNDVlvSXspdlHc4TfzRa4M/edit#gid=1612847195    สำหรับวันที่  2 ของการอบรม เป็นการฝึกจัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e -GP )โดยใช้รหัสกรมบัญชีกลาง 50 รหัส ให้โรงเรียน นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วงมาด้วย ทั้งนี้ให้เเจ้งรายชื่อ ภายใน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (โรงเรียนที่ขอเข้าอบรม2 ท่าน ให้เเจ้งรายชื่อลำดับที่ 2 ในแบบรายชื่อเพิ่มเติม001 002

ติดต่อเรา