กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น ในกิจกรรมมีการประกวดแข่งขันการคัดลายมือ การวาดภาพระบายและได้ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่  ยังมีการแสดงละครของนักเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

 

ติดต่อ สพป.สก.1