วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

แนวคิดและคำขวัญ
​“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 

26 มิถุนายน วันต่อต้านย าเสพติดโลก”

26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

 

Message us