แจ้งเกณฑ์การประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา ปี 2557

แจ้งเกณฑ์การประเมินศูนย์อาเซียนศึกษาปี 2557 เพื่อเสนอขอรับรางวัลในวันอาเซียน ปี 2557
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

ติดต่อ สพป.สก.1