ตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า เข้ามาตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

ติดต่อเรา