รายงานการประเมินการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2561 (e-MES)

ตามที่ สพป. ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้รายงานข้อมูลผลการประเมินการอ่านการเขียนในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 1569 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นั้น
ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ตาราง ดังนี้
1. ตารางรายงานประเมินรู้เรื่องการอ่าน (PISA ม.1 – ม.3)
2. ตารางรายงานนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (ป.1 – ป.6)
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลตามคู่มือที่แนบข้างท้ายนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ 081-9493409 (สมพิศ สุวรรณชัย กลุ่มนโยบายและแผน)
การวัดและประเมินผล/พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย หมายเลข 089-932 2312 (ศน.ประไพ ฉายอรุณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)
Manual e-MES (30 JUN) 2561

ติดต่อเรา