ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรดนตรีศึกษา

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการวิจัยการศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดตอบแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรดนตรีศึกษา (ออนไลน์) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 http://mermthai.com

ติดต่อเรา