กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2561 ณ หอประชุม วันที่ 14 มิถุนายน 2561

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุม

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Latest posts by โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี (see all)
ติดต่อเรา