กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

วันที่  14  มิถุนายน  2561

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้

ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ

สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ติดต่อเรา