เลือกตั้งประธานนักเรียน 61

14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนได้แก่ เด็กหญิงสาวิตรี แสงใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

ติดต่อเรา