จัดส่งแบบทดสอบการอ่าน การเขียน และการรู้เรื่องการอ่าน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ชั้น ป.-๖  https://drive.google.com/file/d/1sglXklLTYeBElO6xskObe9v76J6Rdvpi/view?usp=sharing

ชั้น ม.๑-๓   https://drive.google.com/file/d/1ArhizS1RL12v-rLffGv4nws9sMfNDAqo/view?usp=sharing

ติดต่อเรา