จัดส่งแบบทดสอบอ่านเขียน เดือนมิถุนายน 2561

แบบทดสอบอ่านเขียน เดือนมิถุนายน 2561 ชั้น ป.1-ม.3 กลุ่มนิเทศฯได้จัดส่งให้ทุกโรงเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน แจ้งทุกโรงเรียนทดสอบนักเรียนและรายงานผลทาง e-Mes ภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ค่ะ

              ศน.ประไพ   ฉายอรุณ

ติดต่อ สพป.สก.1