กรอกข้อมูลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้งหมดจำนวน 4 ชีท) ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อใช้ประกอบการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา   (เวลากรอกข้อมูลห้ามลบของโรงเรียนอื่น ๆ กรอกเฉพาะโรงเรียนของตนเองเท่านั้น) http://goo.gl/azer3V

ติดต่อเรา