แจ้งการอบรมพัฒนาครู

แจ้งคุณครูที่จะเข้ารับการอบรมพัฒนาครู ช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2561 ให้ส่งเอกสารขอยืมเงิน ดังนี้
3.1 หนังสือนำส่งจากโรงเรียน
3.2 สัญญายืมเงิน จำนวน 2 ชุด
3.3 ใบลงทะเบียนอบรมพัฒนาที่พิมพ์จากระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
สำหรับรุ่นอบรมพัฒนา เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ให้ส่งเอกสารขอยืมเงินมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ก่อนเดินทางไปอบรมพัฒนาล่วงหน้า 7 วันทำการ ตัวอย่างเอกสารแนบ 6

ติดต่อ สพป.สก.1