การตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธานในการเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา